Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

 • Advisering: adviezen, evaluaties, onderzoeken, Quick scans
 • Better Results Academy: academie voor OTO-activiteiten, Better Results Academie werkt als handelsnaam onder Ingrato bv
 • Gebruiker: de gebruiker van de dienst, welke door Opdrachtgever is opgegeven (bijvoorbeeld een medewerker)
 • Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht door Ingrato die buiten de inhoud en/of omvang van de in de offerte vallen
 • Duur Overeenkomst: Overeenkomst en/of SLA overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, of wijzigingen daarvan (inclusief gewijzigde functionele specificaties)
 • Ingrato: Ingrato bv, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer 08192514
 • Offerte: het door Ingrato opgestelde schriftelijk aanbod waarin zij aangeeft wat bij de dienst is inbegrepen en welk(e) bedrag(en) Opdrachtgever bij aanvaarding verschuldigd zal zijn
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Ingrato een Overeenkomst heeft afgesloten
 • Overeenkomst: iedere tussen Ingrato en Opdrachtgever tot stand gekomen schriftelijke afspraak waar de Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken
 • Partij: iedere partij bij de Overeenkomst
 • OTO-activiteit: een door Ingrato verzorgde of aangeboden event zoals cursus, workshop, OTO-activiteit, lezing, presentatie, OTO-activiteit of oefening
 • Werk: het uit te voeren werk, technische installatiewerk of de te verrichten levering

ALGEMEEN

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Ingrato.
  2. Hieronder wordt onder andere verstaan: OTO-activiteiten, evaluaties, onderzoeken, Quick scans, apps, elektronische leeromgeving dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als en voor zover Ingrato dit schriftelijk heeft vastgelegd en bevestigd aan de opdrachtgever.
 2. Overeenkomsten
  1. Overeenkomsten van Ingrato zijn mede gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
  2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle daartoe essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.
  3. Ingrato verplicht zich de door haar te verrichten activiteiten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 3. Aansprakelijkheid
  1. Ingrato aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Ingrato toerekenbare tekortkoming bij het uitvoeren van de Overeenkomst of door onrechtmatige daad, maar alleen als deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
  2. Ingrato is niet aansprakelijk voor ongevallen van personen en of schade aan kleding of voorwerpen voor, tijdens of na een OTO-activiteit.
  3. Evenmin is Ingrato aansprakelijk voor gedragingen van cursisten bij een repressief optreden waardoor schade of letsel wordt toegebracht of geleden en die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen tijdens een OTO-activiteit is geleerd.
 4. Overmacht
  1. Ingrato is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, of niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ingrato geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ingrato niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  3. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Ingrato door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Ingrato kan worden gevergd.
  4. Ingrato kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
  5. Voor zover Ingrato ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ingrato gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
 5. Offerte
  1. Alle offertes zijn – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen – steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de (eventuele) aanvraag verstrekte gegevens.
  2. Ingrato kan niet aan haar offertes of aanbieding worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. Een schriftelijke offerte die Ingrato heeft uitgebracht is 4 weken geldig tenzij in de offerte een ander termijn is genoemd.
 6. Duur en afsluiting van de opdracht
  1. In overleg met de opdrachtgever stelt Ingrato het tijdstip van aanvang en einde van een activiteit vast.
  2. Voor activiteiten zoals advisering of een onderzoeksopdracht kan de duur van de opdracht behalve door de inspanning van Ingrato worden beïnvloed door meerdere factoren als de kwaliteit van de ontvangen informatie en de medewerking die door of vanwege de opdrachtgever wordt verleend. Van tevoren valt dan ook niet exact aan te geven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
  3. De opdracht is formeel afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.
  4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswegen, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis-en verblijf,- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ingrato niet tot het verrichten van alleen een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Meer/minderwerk
  1. Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen opdracht kan slechts bij nadere, schriftelijke Overeenkomst worden bepaald.
  2. Indien door omstandigheden die in de sfeer van de opdrachtgever liggen meerwerk noodzakelijk wordt om de opdracht uit te voeren, zal Ingrato de opdrachtgever hieromtrent informeren en na overleg met de opdrachtgever tot uitvoering van het meerwerk overgaan. De kosten van dit meerwerk zullen voor rekening van de opdrachtgever komen.
  3. Ingrato is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. Zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
  4. Verricht Ingrato werkzaamheden die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, vergoedt de Opdrachtgever deze volgens de gebruikelijke tarieven van Ingrato op basis van nacalculatie.
  5. Opdrachtgever aanvaardt dat de werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Ingrato beïnvloeden.
  6. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
  7. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Ingrato Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.
 8. Inschakelen van derden
  1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever en of Ingrato geschiedt uitsluitend met wederzijds goedvinden.
 9. Vertrouwelijkheid
  1. Ingrato is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
  2. Zonder schriftelijke toestemming van Ingrato zal de opdrachtgever aan derden geen mededelingen doen over de aanpak door Ingrato en/of leer- en of lesprogramma’s, syllabi of rapportage van Ingrato ter beschikking stellen. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, blijven het eigendom van Ingrato.
  3. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in en buiten de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 10. Eigendomsrecht
  1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werk(en), maatwerk, de adviezen van Ingrato, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Ingrato of diens licentiegevers. Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde materialen en rechten.
  2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
  3. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever houdt niet in dat zij recht heeft op het verkrijgen van broncode. De gebruiksrechten geven geen recht tot het verlenen van een of meerdere sub-licenties aan derden die niet behoren tot de Opdrachtgever, tenzij Ingrato of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit Werk(en) te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van Werk(en).
  5. Het is Ingrato toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van Werk(en). Indien Ingrato door middel van technische bescherming Werk(en) heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
  6. Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker zelf informatie uploaden of data bewerken via de dienst, is en blijft dit eigendom van de Opdrachtgever. Ingrato verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze data (geen privacygevoelige data en geen content) en informatie in te zetten voor verbetering van de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Dit gebruiksrecht loopt ook door na beëindiging van de Overeenkomst.
  7. Ingrato behoudt het recht de door de uitvoering van de dienst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  8. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van de data zoals verwerkt in de dienst.
 11. Persoonsgegevens
  1. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/in het Engels GDPR) volgt dat Opdrachtgever de Gegevensverantwoordelijke is en Ingrato de Verwerker.
  2. Indien Opdrachtgever of Gebruiker persoonsgegevens verstrekken aan Ingrato en laatstgenoemde deze verwerkt, vallen zowel Opdrachtgever als Ingrato onder de AVG, waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever de ‘Gegevensverantwoordelijke’ vormt en Ingrato de ‘Verwerker’.
  3. Op grond van de AVG dienen Gegevensverantwoordelijke en Verwerker een Overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel Ingrato uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een Overeenkomst in de zin van de AVG.
  4. Ingrato zal slechts persoonsgegevens verwerken op instructie van Opdrachtgever, behoudens enige verwerking vereist volgens de wet. Alle persoonsgegevens die door Ingrato in het kader van de dienst worden verwerkt, worden geacht te zijn verwerkt op de instructie van Opdrachtgever.
  5. Ingrato zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de dienst of infrastructuur van Ingrato bevinden.
  6. Ingrato staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Ingrato, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever.
  7. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de dienst van Ingrato.
 12. Facturering
  1. Ingrato factureert het overeengekomen bedrag na de activiteit bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden dit bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
  2. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In geval van wanbetaling komen verder alle kosten door wanbetaling voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan één maand factureert Ingrato maandelijks een evenredig gedeelte van het totale bedrag.
  4. Ingrato houdt zich het recht voor om bij het sluiten van de Overeenkomst een gehele of gedeeltelijke betaling van het overeengekomen bedrag te verlangen. Dan dient de opdrachtgever het overeengekomen bedrag te voldoen uiterlijk één maand voor de aanvang van de afgesproken activiteit.
  5. De financiële verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van Ingrato vervalt niet door het annuleren van een activiteit door de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s).
 13. Wijziging van de algemene voorwaarden
  1. Ingrato behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Ingrato of schriftelijk.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 14. Toepasselijk recht
  1. Op alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen, deze algemene voorwaarden zelf en dergelijke van Ingrato en Overeenkomsten tussen Ingrato en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen partijen naar aanleiding van een offerte, aanbieding, (rechts)handeling, Overeenkomst en dergelijke, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van Overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Zwolle, tenzij de wet anders voorschrijft.

OTO-ACTIVITEITEN

 1. Inschrijvingen
  1. Inschrijvingen voor OTO-activiteiten van Ingrato geschieden op volgorde van opgave. Indien de inschrijving Ingrato pas bereikt nadat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, zal Ingrato de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer. Ingrato zal hierover tijdig mededeling doen.
  2. Ingrato kan een Opdrachtgever weigeren of de reeds bevestigde inschrijving van Opdrachtgever ongedaan maken naar eigen inzicht. De inschrijving of het ongedaan maken zal per e-mail worden bevestigd. Zonder expliciete bevestiging is er geen sprake van een geldige inschrijving.
  3. Ingrato heeft het recht om een inschrijving als definitief te bestempelen als de vergoeding voor de OTO-activiteit is betaald.
  4. Ingrato heeft na de bevestiging van de inschrijving en voor de aanvang van de OTO-activiteit het recht het programma van de OTO-activiteit organisatorisch dan wel inhoudelijk te wijzigen, zonder het recht van Opdrachtgever op enige restitutie of enige schadevergoeding.
  5. Bij wangedrag van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) heeft Ingrato het recht de verdere deelname aan een OTO-activiteit te weigeren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op terugbetaling van het door deze aan Ingrato betaalde bedrag.
  6. Het is Ingrato toegestaan de locatie en de data/tijden van de OTO-activiteit te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang van de OTO-activiteit op de hoogte gesteld.
  7. Indien een trainer wegens ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is de OTO-activiteit te verzorgen, behoudt Ingrato zich het recht voor een vervangende trainer te verzorgen of de OTO-activiteit te verplaatsen naar een andere datum, waarbij eventueel ook een andere trainer kan worden ingezet.
  8. Het Werk dat aan Opdrachtgever wordt verstrekt ten behoeve van de OTO-activiteit, dient uitsluitend te worden gebruikt voor eigen (studie)gebruik van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever, behoudens toestemming van Ingrato, niet toegestaan om dit Werk; (a) openbaar te maken, (b) te gebruiken voor het geven van OTO-activiteiten/cursussen et cetera en/of (c) op (andere) commerciële wijze te gebruiken.
 2. Annuleren van OTO-activiteit
  1. Voor iedere OTO-activiteit met open inschrijving is een minimum en maximumaantal deelnemers vastgesteld. Ingrato behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen de OTO-activiteit te verplaatsen naar een andere datum, waarvan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. Bovendien heeft Ingrato het recht de OTO-activiteit te annuleren, waarbij restitutie plaatsvindt van reeds betaalde bedragen.
  2. Ingrato heeft het recht zonder opgave van redenen een OTO-activiteit te annuleren. Ingrato zal de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Ingrato betaalde bedrag.
  3. Bij annulering door de opdrachtgever tot twee maanden voor aanvang van de OTO-activiteit is de opdrachtgever tenminste 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd alsmede de volledige kosten die Ingrato aan derden verschuldigd is voor het nakomen van de Overeenkomst.
  4. Bij annulering door de opdrachtgever binnen twee maanden voor aanvang van de OTO-activiteit is de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de OTO-activiteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de OTO-activiteit deelneemt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
  5. Annuleringen door de opdrachtgever dienen schriftelijk te gebeuren.
  6. Ingrato heeft het recht bij gelegenheid van een ramp, crisis of zwaar ongeval, na overleg met de opdrachtgever, een activiteit te annuleren, wanneer een beroep wordt gedaan op expertise van of ondersteuning wordt verzocht van Ingrato. In overleg met de opdrachtgever zal Ingrato zich inspannen om de overeengekomen activiteit op een andere datum/tijdstip te laten plaats vinden. Als dit niet mogelijk blijkt, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Ingrato betaalde bedrag.

APPS

 1. Leveringsvoorwaarden
  1. Ingrato zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goede vakmanschap uitvoeren.
  2. Ingrato is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  3. Partijen stellen in onderling overleg de technische en functionele specificaties van de te ontwikkelen programmatuur vast.
  4. Indien specificaties niet duidelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, heeft Ingrato het recht deze zelfstandig vast te stellen.
  5. Opdrachtgever stelt Ingrato voor het uitbrengen van de offerte en daarna volledig en correct op de hoogte van alle voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie.
  6. De opdrachtgever zal Ingrato toegang geven tot alle plaatsten, diensten en accounts onder zijn beheer die Ingrato redelijkerwijs nodig heeft om Diensten te leveren. Wanneer dit niet juist of correct gebeurt, heeft Ingrato het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  7. Ingrato is niet aansprakelijk voor schade, wanneer Ingrato is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  8. Indien Ingrato tijdens de uitvoering van de Overeenkomst erachter komt dat het voor een correcte uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Ingrato en klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Dit kan consequenties hebben voor het geen oorspronkelijk overeengekomen werd. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van oplevering worden gewijzigd.
  9. Ingrato kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, wanneer dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  10. Indien de opdrachtgever tekortkomt in het nakomen van hetgeen waartoe hij jegens Ingrato gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ingrato daardoor direct of indirect ontstaan.
  11. Indien Ingrato met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Ingrato desondanks te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de prijsverhoging bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd om de Overeenkomst om die reden te ontbinden. Opdrachtgever is, na de oplevering, verantwoordelijk voor juiste ingebruikname van de geleverde producten.
  12. In geval van meerwerk zal de opdrachtgever hiervoor een aparte opdracht geven aan Ingrato. Op deze opdrachten zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing. Te allen tijde houdt Ingrato de vrijheid een opdracht tot het verrichten van meerwerk te weigeren.
 2. Inhoud van Apps
  1. Ingrato kan niet de werkelijke eigenaar bepalen van de inhoud die is gemaakt en/of geüpload naar de App. Voor alle inhoud die is gemaakt en/of geüpload naar de App, wordt de Gebruiker beschouwd als de eigenaar van dergelijke inhoud en/of heeft hij een licentie en/of toestemming om de inhoud te gebruiken.
  2. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan inhoud te maken en/of te uploaden naar de App waarvan de Gebruiker niet de eigenaar is en/of geen licentie en/of toestemming heeft om de inhoud te gebruiken.
  3. Het gebruik van dergelijke inhoud van derden valt onder de gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden en/of de licentie voor eindgebruikersakkoord van het derde deel dat de inhoud verstrekt. Gebruiker is verplicht zich te houden aan de voorwaarden van een derde. Ingrato is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van inhoud van derden.
  4. App kan ook via de Service-inhoud leveren waarvan de eigenaar een derde is. Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat Ingrato te allen tijde, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving of verklaring en zonder aansprakelijk te zijn voor de Gebruiker, gerechtigd is dergelijke inhoud van derden uit de Service te verwijderen en/of te eisen dat Gebruiker dergelijke inhoud van derden verwijdert uit de App.
  5. Behalve zoals specifiek verstrekt en toegestaan door Ingrato en/of de derde partij, is het Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om content van derden te reverse engineeren, te decompileren of te demonteren, en bovendien mag de Gebruiker geen sub licentie wijzigen, dupliceren, verspreiden, reproduceren, reproduceren, weergeven, overdragen, afgeleide werken maken van, toewijzen of anderszins gebruik maken van de inhoud van derden.
  6. Ingrato is niet verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot diensten van derden die door de Gebruiker worden gebruikt of die via de Service worden geleverd. Het gebruik van deze services van derden valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Gebruiker.
 3. Tekortkomingen
  1. Tekortkomingen van Ingrato in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan Ingrato worden toegerekend, wanneer zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet of algemeen geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Tekortkomingen van Ingrato in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht bijvoorbeeld oorlog, overstroming, stremmingen in het vervoer, alle middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke aan overmacht onderhevige omstandigheden, worden niet aan Ingrato toegerekend en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.
  3. Indien ten gevolge van overmacht, buitengewone of onvoorziene omstandigheden de uitvoering van de opdracht onmogelijk blijkt, zal Ingrato de opdracht naar eigen inzien op zodanige manier wijzigen zodat uitvoering van de opdracht wel mogelijk is. Hierbij probeert Ingrato de opdracht zoveel mogelijk te doen overeenkomen met de oorspronkelijke opdracht. Een en ander geldt niet indien uitvoering van de opdracht door overmacht, buitengewone of onvoorziene omstandigheden blijvend onmogelijk is geworden.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Ingrato is nimmer (dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in recht komt vast te staan dat voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Ingrato te betalen bedrag ter zake de schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag daarvoor de door Ingrato afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering.
  2. Daarenboven zal de hoogte van het door Ingrato te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Ingrato nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
  3. Ingrato is tegenover opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade wanneer duidelijk aantoonbaar is dat de schade door deze geleden rechtstreeks gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Ingrato. Wanneer een fout onder betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden, is Ingrato dus niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de fout.
 5. Onderhoud
  1. Indien voor bepaalde software of dienst een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding het onderhoud van de software is inbegrepen, zal Ingrato de software naar behoren up-to-date houden. Ingrato kan hierbij afhankelijk zijn van de leverancier(s) en derden.
  2. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Ingrato hier vooraf overleg over voeren met de opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uur basis tenzij andere overeengekomen.
  3. Wanneer er een foutmelding ontstaat zal de opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Ingrato geconstateerde fouten in de software gedetailleerd aan Ingrato melden.
  4. Na ontvangst van de melding zal Ingrato naar beste vermogen fouten, in de zin van reproduceerbare afwijkingen van de functionele specificatie, trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in (een) latere nieuwe versie(s) van de software. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Ingrato te bepalen wijze en termijn aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
  5. Ingrato is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de software aan te brengen.
  6. Ingrato garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken.
  7. Ingrato kan haar gebruikelijke tarieven en haar kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van andere niet aan Ingrato toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan Ingrato is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt expliciet niet onder onderhoud.
  8. Wijzigen van de opdrachtgever binnen de software is niet toegestaan tenzij anders overeengekomen.
 6. Levertijden
  1. Opgegeven verschijningsdata zijn streefdata en gelden uitdrukkelijk niet als fatale termijnen.
  2. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Ingrato zijn.
  3. Overschrijding van levertijd, door inhoudelijke, temporele, kwalitatieve of problemen van welke aard ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht goederen of te verrichten werk te weigeren dan wel betalingen achter te houden. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer, zelfs niet na ingebrekestelling, recht op schadevergoeding.
  4. In geval van overschrijding van de levertijd of de dreiging daarvan, stelt Ingrato de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
  5. Het risico voor de (af) te leveren zaken gaat in alle gevallen over op de opdrachtgever indien de zaken zijn geladen ter verzending en/of indien zij het bedrijfsterrein hebben verlaten. Het risico tijdens het transport is van de opdrachtgever.
Top